Regulamin Rejsy.pl - od 1.01.2021 | rejsy.pl

Instagram Facebook
Infolinia801 08 08 03
22 492 77 90


1. DEFINICJE.

Rejsy.pl, Serwis, Portal – witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://www.Rejsy.pl, poprzez którą Marco Polo Travel Sp. z o.o. świadczy usługi swoim klientom;

Organizator, Dostawca – usługodawca (linia oceaniczna, armator, etc.), którego produkty są prezentowane w ramach Serwisu;

Infolinia – telefoniczna usługa wsparcia dla Użytkowników Rejsy.pl;

Newsletter - wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce turystycznej, w tym treści o charakterze informacji handlowej jak również informacji o oferowanych aktualnie usługach i produktach;

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

Korzystanie z serwisu - dokonywanie jakiejkolwiek interakcji z treściami dostępnymi w ramach Serwisu, w szczególności przewijanie treści strony, wyświetlanie ofert, korzystanie z wyszukiwarki, korzystanie z Newslettera, etc.

Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Serwisu w zakresie bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Usług Dostawcy, zlecająca mu zakup lub rezerwację Usługi na swoją rzecz lub innych osób;

Użytkownik korporacyjny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (korzystająca z Serwisu w zakresie bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), spółka osobowa prawa handlowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług Dostawcy, zlecająca mu zakup lub rezerwację Usługi na swoją rzecz lub innych osób;

Poprzez Użytkownika lub Użytkowników należy każdorazowo rozumieć Użytkowników Indywidualnych oraz Użytkowników Korporacyjnych, chyba że zapisy szczegółowe niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

Zapytanie, Opcja rezerwacyjna, Wstępna rezerwacja – wstępna i niezobowiązująca deklaracja woli zawarcia umowy z Operatorem, złożona przez Użytkownika za pomocą Serwisu lub Infolinii.


2. OPERATOR SERWISU.

Właścicielem Rejsy.pl jest Marco Polo Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180285, NIP: 5262734160, REGON 015585090, kapitał zakładowy 300 000.00 zł, opłacony w całości (dalej Marco Polo Travel lub MPT).


Marco Polo Travel Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 662. Spółka posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową o numerze 04.719.201 wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w wysokości 660 000 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

3. REGULAMIN.

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Marco Polo Travel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej www.Rejsy.pl nowego brzmienia Regulaminu.

O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z korzystania z Serwisu w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Marco Polo Travel zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

4. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG.

Usługi świadczone poprzez Serwis obejmują:

4.1 Prezentowanie ofert rejsów wycieczkowych

Serwis umożliwia wyszukanie przez Użytkownika ofert rejsów wycieczkowych, zgodnych z kryteriami podanymi przez Użytkownika.

Użytkownik nie ma możliwości zakupienia usługi rejsu poprzez Serwis. Poprzez wysłanie Zapytania Użytkownik wyraża jedynie zainteresowanie wybranym rejsem. Zakup usługi, tj. powstanie prawnie wiążącej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem i Organizatorem ma miejsce poza Serwisem.

4.2 Biuletyn elektroniczny (newsletter).

Na podstawie osobnej zgody, Operator może przesyłać Użytkownikowi informacje handlowe na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zgłoszenia chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera. Odnośnik umożliwiający rezygnację z usługi znajduje się w każdej korespondencji handlowej przesyłanej przez Operatora.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

5.1 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu.

Do korzystania usług dostępnych na Rejsy.pl niezbędne jest:

• urządzenie końcowe posiadające dostęp do Internetu z aktualną wersją dowolnej przeglądarki internetowej,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

W celu zapewnienia komfortu przy korzystaniu z Serwisu należy dysponować łączem o odpowiedniej szybkości.

5.2 Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i udostępnionych usług w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Marco Polo Travel oraz osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

• nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Marco Polo Travel lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Marco Polo Travel, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Marco Polo Travel,
• korzystania z usług świadczonych przez Marco Polo Travel w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Marco Polo Travel,
• udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Marco Polo Travel osobom nieuprawnionym,
• dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Marco Polo Travel treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Marco Polo Travel stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.3 Złożenie wstępnej rezerwacji.

W celu złożenia wstępnej rezerwacji wybranej usługi (rejsu), Użytkownik powinien:

• wejść na stronę wybranej przez siebie oferty (za pomocą wyszukiwarki ofert lub bezpośrednio),
• kliknąć przycisk „Zamów” lub „Zapytaj o rejs”,
• wypełnić wszystkie wymagane dane w formularzu,
• kliknąć przycisk „Wyślij” lub „Wyślij zapytanie”.

Operator, po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza wstępnej rezerwacji, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia dalszego procesu rezerwacyjnego.

5.4 Subskrypcja Newslettera.

Warunkiem korzystania z usługi w postaci subskrypcji Newslettera jest dokonanie przez Użytkownika zapisu na listę wysyłkową poprzez dedykowany formularz rejestracyjny. W celu poprawnej rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika działającego adresu poczty elektronicznej, następnie aktywowanie Newslettera za pomocą kliknięcia w link przesłany pod wskazany wcześniej adres e-mail.

Klikając w link potwierdzamy:

• swój adres email,
• zgodę na świadczenie przez nas usług drogą elektroniczną,
• zapoznanie się z Regulaminem serwisu.

Zawarcie Umowy o świadczenie usługi w postaci subskrypcji Newslettera jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie Usługi w postaci dostarczania Newslettera ma charakter świadczenia ciągłego i jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od tej Umowy w każdej chwili, w sposób określony poniżej.

5.5 Tryb postępowania reklamacyjnego.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis, określonych w punkcie 4.4 Regulaminu, należy składać mailowo na adres info@rejsy.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie:
• 14 dni w przypadku Użytkowników Indywidualnych
• 30 dni w przypadku Użytkowników Korporacyjnych
Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane również w drodze mailowej.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Dostawców należy kierować bezpośrednio do Dostawców. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują fakt, że stosowny Dostawca usługi turystycznej ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i poprawność świadczonych przez Dostawców usług a Marco Polo Travel nie udziela żadnych gwarancji w tym zakresie. Marco Polo Travel nie odpowiada również za jakość postępowania reklamacyjnego realizowanego przez Dostawcę.

Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Marco Polo Travel rekomenduje skorzystanie z prawa dochodzenia w postępowaniu sądowym wysuniętych roszczeń po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

5.6 Wersje językowe.

Serwis jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5.7 Skutki prawne założenia wstępnej rezerwacji.

Przesłanie przez Użytkownika formularza wstępnej rezerwacji nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych dla żadnej ze stron.

5.8 Cena.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Ceny usług Dostawców prezentowane są Użytkownikowi w procesie składania wstępnej rezerwacji. Podane ceny stanowią całkowity koszt uwzględniający wynagrodzenie Marco Polo Travel z tytułu pośrednictwa, zawierają również wszelkie obowiązkowe podatki i opłaty.

Ceny usług Dostawców, prezentowane na Serwisie, mogą się różnić od ostatecznej ceny usługi, która jest kalkulowana w momencie zawarcia umowy między Użytkownikiem a Operatorem i Organizatorem. Różnice mogą wynikać w szczególności z różnic kursowych, ze zmiany zakresu usług objętych umową, lub też ze zmiany cennika Dostawcy powstałej w okresie pomiędzy przesłaniem Zapytania a podpisaniem finalnej umowy.

Marco Polo Travel nie obciąża Użytkowników żadnymi kosztami wynikającymi z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość. Należy mieć jednak na uwadze, że koszty takie mogą zostać naliczone przez operatorów telekomunikacyjnych. Ich ewentualną wysokość można ustalić kontaktując się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym.

5.9 Warunki płatności.

Warunki płatności z tytułu zawartych umów są szczegółowo regulowane poprzez odrębny dokument WARUNKI PŁATNOŚCI, udostępniany Użytkownikowi przed podpisaniem finalnej umowy.

5.10 Koszt oraz termin i sposób dostawy usług w serwisie Rejsy.pl

Usługi dostępne w ramach Serwisu, określone w pkt. 4 Regulaminu, są dostarczane w trybie rzeczywistym i są bezpłatne. Operator potwierdza założenie wstępnej rezerwacji lub subskrypcję newslettera, poprzez wysłanie elektronicznego potwierdzenia, na adres email udostępniony przez Użytkownika.

5.11 Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 10 ust.3 u.o.n.p.k.
W zakresie zakupionych za pośrednictwem Portalu usług turystycznych nie ma zastosowania prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną przez produkt niebezpieczny. Wynika to z faktu, że zakup usługi turystycznej kwalifikuje się do zawartych w art. 10 ust. 3 wyjątkach stosowania tego prawa, tj. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

6. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Użytkownik korzystając z REJSY.PL powinien zachować odpowiednią ostrożność przy korzystaniu z sieci Internet, kiedy dochodzi do przekazywania danych osobowych i opłacania usług. W szczególności Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie urządzenia końcowego, z którego korzysta. Marco Polo Travel nie zapewnia użytkownikowi łączy telekomunikacyjnych na potrzeby korzystania z REJSY.PL.

Marco Polo Travel może publikować bannery i linki do innych stron i portalów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

7. FUNKCJE I CEL OPROGRAMOWANIA.

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną politykę prywatności, którą jest dostępna pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Używamy narzędzia HotJar do obserwowania, w jaki sposób nasi Użytkownicy korzystają z witryny. Dzięki temu możemy zrozumieć zachowania Użytkowników i stale poprawiać jakość serwisu. Możesz zrezygnować z monitorowania za pomocą HotJar, odwiedzając następującą stronę: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Marco Polo Travel ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

8. ZASADY I SPOSOBY UTRWALANIA, ZABEZPIECZENIA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY.

Wszystkie wstępne rezerwacje, przesłane przez Użytkownika poprzez Serwis, zapisywane są w bazach danych Marco Polo Travel. Zawierają pełny zakres danych, niezbędny do określenia parametrów usługi turystycznej oraz osoby przesyłającej Zapytanie. Dodatkowo zapisywana jest również data i godzina przesłania Zapytania oraz adres IP urządzenia końcowego Użytkownika, z którego zostało to dokonane.

Wszystkie powyższe dane są przez Marco Polo Travel zabezpieczone w sposób gwarantujący ich poufność oraz bezpieczeństwo.

9. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE PROWADZONYCH DANYCH.

Marco Polo Travel dokłada wszelkich starań, aby treści dostępne w obrębie REJSY.PL były aktualne i poprawne. Ze względu jednak na charakter prezentowanych informacji istnieje możliwość, że w pewnych przypadkach informacje te mogą być nieaktualne. Prosimy mieć na uwadze, iż opisy, zdjęcia i cechy charakterystyczne oferty Dostawców, Marco Polo Travel otrzymuje od Dostawcy, tj. podmiotu zarządzającego daną usługą, nie może zatem brać odpowiedzialności za ich poprawność, chyba że niepoprawność powstała w wyniku rażącego zaniedbania lub niechlujności leżącej po stronie Marco Polo Travel.

Marco Polo Travel korzystając z zasobów własnych prowadzi kontrolę poprawności treści. W przypadku znalezienia treści nieaktualnych lub wprowadzających w błąd, prosimy o kontakt poprzez wiadomość na adres info@Rejsy.pl

10. PLIKI COOKIES.

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze Użytkownika. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Użytkownik może kontrolować swoje ciasteczka na poziomie przeglądarki. Prosimy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji REJSY.PL.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

• dostosowania zawartości REJSY.PL do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z REJSY.PL; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z REJSY.PL, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika oraz zapewnienia działanie wszystkich funkcji REJSY.PL;
• dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

W ramach REJSY.PL stosowane są następujące pliki cookies:

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Oprogramowanie niezbędne do świadczenia naszych usług oraz dostępne i/lub wykorzystywane na naszej platformie, jak również wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące treści i informacji zawartych w materiałach na naszej platformie należą do Marco Polo Travel oraz Dostawców usług.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych jest Marco Polo Travel S.A. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem http://www.rejsy.pl/rodo

Niniejszy Regulamin został ogłoszony w dniu 16.12.2020 i wchodzi w życie dnia 01.01.2021.

Super promocje rejsów

Pokaż wszystkie promocje
rejs Alaska - Seattle - Queen Elizabeth Queen Elizabeth
12 dni
Alaska - Seattle - Queen Elizabeth 
Seattle, Ketchikan, Glacier Bay, Skagway, Juneau, Hubbard Glacier (przepłynięcie), Sitka, Misty Fjords, Victoria (Kanada)..
1512 €*
12 czerwiec 2025
*Cena za osobę w 2-os. kabinie wewnętrznej
rejs Transatlantyk - Lizbona - Marina Marina
13 dni
Transatlantyk - Lizbona - Marina 
Lizbona, Funchal (Madera), St. Johns (Antigua), San Juan (Portoryko), Miami
2759 €*
15 listopad 2024
*Cena za osobę w 2-os. kabinie wewnętrznej
rejs Transatlantyk - Nowy Jork - Queen Mary 2 Queen Mary 2
8 dni
Transatlantyk - Nowy Jork - Queen Mary 2 
Nowy Jork, Southampton
966 €*
25 październik 2024
*Cena za osobę w 2-os. kabinie wewnętrznej
Opublikowane na stronach internetowych informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.
eTravel eTravel